TRƯỜNG 

Tên trường: Trường THCS Thụy Dương

Địa chỉ: Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363 856 294

Email: thuyduong2@thaithuy.edu.vn

 

 

 
Ban Giám hiệu Trường THCS

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1

Họ và tên : Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Dương

Số điện Thoại: 0914020468

Ngày vào đảng 12/12/2002, ngày chính thức:12/12/2003…………...….

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị .

Trình độ ngoại ngữ: B - Anh văn

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm toán

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Mail: trungkien224@gmail.com

2

Họ và tên : Bùi Thành Trung

Chức vụ: Phó thư chi bộ -  Phó  hiệu trưởng Trường THCS Thụy Dương

Số điện Thoại: 0987583370

Ngày vào đảng : 23/09/2002, ngày chính thức: 23/09/2003

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị .

Trình độ ngoại ngữ: B - Anh văn

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm toán

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách CM + LĐVS + CTĐ + Toán 9 …

Mail: thuyduong@thaithuy.edu.vn

      

 

 
Danh sách tổ chuyên môn Trường

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1

Họ và tên : Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN

Số điện Thoại : 0946232389

Ngày vào đảng 08-6-2008, ngày chính thức: 08-6-2009

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ: A - Anh văn

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Đại học  Lí

Nhiệm vụ được giao: Dạy vật lí khối 6-7-8-9

Mail: thanhthuyduong2@thaithuy.edu.vn

2

Họ và tên : Đoàn Thị Tâm

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 0973524638

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm TD

Nhiệm vụ được giao: TD khối 8-9,Sinh 7

Mail:

3

Họ và tên : Lê Thị Xuân

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại :

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng  sư phạm Sinh - Hoá

Nhiệm vụ được giao: Sinh khối 8-9 + Sinh Thụy Bình

Mail:

4

Họ và tên : Lê Thị Ngọ

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại :

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Nhiệm vụ được giao: Dạy Toán K8 + Chủ nhiệm 8B

Mail:

5

Họ và tên : Bùi Thị Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại :

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao  đẳng sư phạm Toán

Nhiệm vụ được giao: Dạy Toán K6 + Chủ nhiệm 6B

Mail:

6

Họ và tên : Nguy ễn Thị Nga

Chức vụ:Tổ phó tổ KHTN

Số điện Thoại : 01642 744 777

Ngày vào 07-9-2005, ngày chính thức: 07-9-2006

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Đại học tin

Trình độ chuyên môn: Đại học tin

Nhiệm vụ được giao: Dạy Hoá K9-CN8_TBị

Mail:Linhnga@Gmail.com

7

Họ và tên : Bùi Thị Chi

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 0989 601 047

Ngày vào ………., ngày chính thức: …………

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Cao đẳng sư phạm Toán - Tin

Nhiệm vụ được giao: Dạy Toán 7B;Sinh6;Tin

Mail:KimChitb10@Gmail.com

 

 TỔ KHOA HỌC XàHỘI

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1

Họ và tên : Phạm Thị Tươi

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH

Số điện Thoại : 0977 848 099

Ngày vào đảng 31-10-2009, ngày chính thức: 31-10-2010

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ: A - Anh văn

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm văn

Nhiệm vụ được giao: Dạy ngữ văn 7 + CN 7B

Mail:

2

Họ và tên : Phạm Thị Thuỷ

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01684396175

Ngày vào đảng : 30-4-2005, ngày chính thức:30-4-2006

Trình độ chính trị:  .Sơ cấp

Trình độ ngoại ngữ: C-anh văn

Trình độ tin học: B

Trình độ chuyên môn: Đại học anh văn

Nhiệm vụ được giao: Dạy anh khối 6,8

Mail:

3

Họ và tên : Vũ Hữu Thuấn

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 0975938845

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng  sư phạm âm nhạc

Nhiệm vụ được giao: Dạy nhạc khối 6;7;8;9

Mail:thuyduong2tpt@thaithuy.edu.vn

4

Họ và tên : Nguyễn Thị Bảo Minh

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01685009145

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm văn

Nhiệm vụ được giao: Dạy ngữ văn 8

Mail:

 

Họ và tên : Dương Thị Thuý

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 0988708098

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao  đẳng sư phạm văn

Nhiệm vụ được giao: Dạy văn 6 + CN6

Mail:

6

Họ và tên : Vũ Thị phương

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01669211884

Ngày vào …………, ngày chính thức: ………….

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Sử-Địa

Nhiệm vụ được giao: Sử 6-7, địa 6,GDCD 6+7,CN7

Mail:

7

Họ và tên : Vũ Thị Huân

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01205015777

Ngày vào ………., ngày chính thức: …………

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Cao đẳng sư phạm Sử- GDCD

Nhiệm vụ được giao: Dạy sử K8 +9,CD 8+9

Mail:

8

Họ và tên : Vũ Thị Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01695773685

Ngày vào ………., ngày chính thức: …………

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Đại học Địa

Nhiệm vụ được giao: Dạy địa khối 7;8;9 + CN 7A

Mail:

9

Họ và tên : Đàm Thị Nhài

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01695765526

Ngày vào 03-6-1996, ngày chính thức: 03-6-1997

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Đại học Văn

Nhiệm vụ được giao: Ngữ Văn 9 + CN 9A

Mail: